adminbt.monre.gov.vn - /Resources/VBPQ/


[To Parent Directory]

4/17/2015 11:14 PM 637512 01-CD-BTNMT xử lý và đăng tải c nhé.PDF
4/17/2015 11:22 PM 637512 01-CD-BTNMT.PDF
7/19/2017 12:29 PM 248321 01-ct-btnmt Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020.PDF
1/9/2016 1:04 AM 61157 01-qd-btnmt.PDF
11/11/2016 8:22 AM 71168 01. Tra loi y kien DBQH Le Cong Dinh, Long An.doc
3/27/2018 10:16 AM 226916 02-KH-BTNMT Tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành TNMT giai đoạn 2016-2018.pdf
1/13/2016 1:44 AM 60158 02-qd-btnmt.PDF
10/22/2014 1:43 PM 67479 03-BTNMT-KH.pdf
10/12/2017 7:53 AM 40714 03-ct-btnmt.PDF
1/23/2016 1:24 AM 60886 03-qd-btnmt.PDF
5/30/2014 6:23 AM 177329 03-TB-BTNMT.PDF
11/18/2017 8:45 AM 94664 04-ct-btnmt_tang cuong hieu qua cong tac CCHC.pdf
12/26/2017 2:14 AM 384141 04-CĐ-BTNMT.PDF
6/18/2016 5:44 AM 82567 06-kh-btnmt Kế hoạch triển khai xử lý hồ sơ trên môi trường mạng (2).PDF
1/9/2016 1:08 AM 32157 06-qd-btnmt.PDF
6/8/2017 6:53 AM 204729 07-2017-tt-btnmt Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
1/9/2015 7:40 AM 183153 07-CD-BTNMT.pdf
11/10/2016 1:40 AM 161047 07-kh-btnmt Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.PDF
10/22/2014 1:39 PM 132148 07-TB-BTNMT.pdf
1/9/2016 1:10 AM 32381 08-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 1:11 AM 33241 09-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 1:15 AM 63659 10-qd-btnmt (1).PDF
12/19/2014 1:10 AM 54280 10-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:22 AM 741377 1001-QD-BTNMT.PDF
6/16/2016 12:26 AM 73247 1006-qđ-btnmt.PDF
10/22/2014 1:30 PM 1018116 101-QD-BTNMT.pdf
6/4/2016 12:23 AM 286447 1013-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:25 AM 58184 1014-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 5:29 AM 443215 1015-QD-BTNMT.PDF
7/2/2015 8:06 AM 788108 1016-qd-btnmt.PDF
1/18/2018 8:58 AM 286433 102-qd-btnmt Ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ.pdf
10/17/2015 5:18 AM 481164 1024-QD-BTNMT.PDF
5/13/2016 6:52 AM 36960 1025-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 6:26 AM 2244565 1028-BTNMT-KH.PDF
8/20/2015 6:29 AM 1825371 1029-BTNMT-KH.PDF
5/6/2020 6:05 PM 982065 1048-qd-btnmt_Signed.pdf
1/23/2016 8:08 AM 40923 105-QD-BTNMT.PDF
5/26/2017 1:22 AM 59359 1055-QĐ-BTNMT.PDF
1/23/2016 8:07 AM 42612 106-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:33 AM 2600412 1069-QD-BTNMT.PDF
1/23/2016 8:04 AM 47121 107-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:27 AM 34343 1090-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 7:48 AM 287155 1098-BTNMT-PC.PDF
6/10/2015 12:12 AM 13683225 1098.PDF
12/19/2014 1:34 AM 42635 11-QĐ-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:36 AM 44725 1104-qd-btnmt.PDF
7/18/2015 4:35 AM 5978187 1107-qđ-btnmt.PDF
1/23/2016 5:53 AM 107314 111-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:38 AM 49919 1117-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:41 AM 58106 1118-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:42 AM 39933 1122-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:44 AM 56495 1126-qd-btnmt.PDF
1/23/2016 5:50 AM 311486 113-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:46 AM 54993 1130-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:48 AM 232264 1135-qd-btnmt.PDF
1/23/2016 5:41 AM 65631 114-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 6:36 AM 1200883 1140-QD-BTNMT.PDF
6/8/2017 3:49 AM 225939 1141-QĐ-BTNMT Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT năm 2016.PDF
6/2/2017 6:59 AM 343380 1141-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
10/16/2015 1:39 AM 327257 1152-qd-BTNMT.PDF
10/16/2015 1:40 AM 626085 1153-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 1:45 AM 1660691 1154-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:00 AM 522156 1157-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 5:19 AM 411608 1160-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 5:20 AM 336512 1165-QD-BTNMT.PDF
5/26/2017 1:15 AM 71833 1166-qd-btnmt.PDF
5/26/2017 1:17 AM 94411 1168-qd-btnmt.PDF
1/23/2016 5:37 AM 51010 117-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:49 AM 65876 1174-qd-btnmt.PDF
4/20/2018 5:20 PM 194044 1177-qđ-btnmt_Signed.pdf
1/26/2016 8:01 AM 41156 118-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 7:51 AM 272874 1184-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:53 AM 1079107 1185-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:55 AM 697005 1186-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:57 AM 296492 1187-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:59 AM 827087 1188-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 8:01 AM 561816 1189-BTNMT-PC.PDF
1/26/2016 7:57 AM 98729 119-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 8:03 AM 1094041 1190-BTNMT-PC.PDF
6/9/2016 8:18 AM 83649 1199 Rà soát sửa đổi Quy chế.PDF
1/14/2019 5:24 PM 111697 12-KH-BTNMT.pdf
11/13/2019 4:16 PM 799589 12-kh-btnmt_Signed Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước.pdf
12/19/2014 1:37 AM 55872 12-QĐ-BTNMT.PDF
1/8/2019 3:19 PM 1477936 12-qđ-btnmt_Signed.pdf
5/30/2014 6:35 AM 69815 12-TB-BTNMT.PDF
1/26/2016 7:45 AM 54024 120-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:03 AM 839468 1200-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:04 AM 967895 1201-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:05 AM 1077092 1202-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:06 AM 1268843 1203-QD-BTNMT.PDF
4/20/2018 5:17 PM 628670 1203-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
6/9/2016 8:21 AM 30130 1204 Thành lập HĐ tư vấn KHCN.PDF
10/16/2015 4:08 AM 1342182 1204-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:09 AM 1415025 1205-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:12 AM 1354386 1206-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:14 AM 1364732 1207-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:14 AM 1494534 1208-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 5:22 AM 5507192 1209-QD-BTNMT.PDF
10/28/2014 1:28 AM 5367454 1213-QD-BTNMT_2.pdf
1/16/2016 8:06 AM 49935 122-btnmt-tccb.PDF
10/17/2015 5:25 AM 25342681 1225-qd-btnmt.PDF
5/30/2014 6:46 AM 201509 123-BTNMT-TĐKTTT.PDF
10/22/2014 1:35 PM 56112 123-QD-BTNMT.pdf
8/19/2015 11:02 PM 235176 123-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:18 AM 785662 1230-QD-BTNMT.PDF
6/8/2017 3:45 AM 21329 1230-QĐ-BTNMT Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên môi trường.PDF
10/16/2015 4:20 AM 1676203 1231-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:21 AM 722610 1232-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:22 AM 821243 1233-QD-BTNMT.PDF
6/10/2017 4:13 AM 522462 1233.PDF
10/16/2015 4:24 AM 516726 1234-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:51 AM 82444 1236-QD-BTNMT.PDF
6/16/2016 12:33 AM 735913 1238-qd-btnmt.PDF
6/2/2017 11:31 PM 147585 1246-qđ-btnmt_Signed.pdf
6/17/2016 1:50 AM 926129 1249-qd-btnmt Sáng kiến.PDF
6/16/2016 12:38 AM 926129 1249-qd-btnmt.PDF
1/19/2018 6:33 PM 69413 125-qd-btnmt Uỷ quyền ký xác nhận Báo cáo ĐTM.pdf
8/19/2015 11:07 PM 278274 125-QĐ-BTNMT.PDF
6/16/2016 12:41 AM 139888 1251-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 12:43 AM 63370 1252-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 12:45 AM 352257 1253-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 3:37 AM 181522 1254-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 3:39 AM 53834 1255-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 3:40 AM 52407 1256-qd-btnmt.PDF
1/19/2018 6:34 PM 73042 126-qd-btnmnt Uỷ quyền ký xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường_ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.pdf
8/19/2015 11:10 PM 295949 126-QĐ-BTNMT.PDF
6/16/2016 3:42 AM 44749 1265-qd-btnmt.PDF
6/1/2017 10:52 PM 82156 1266-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 3:44 AM 44809 1267-qd-btnmt.PDF
10/22/2014 12:35 PM 19604 1269-QD-BTNMT.pdf
8/19/2015 11:11 PM 427047 127-QĐ-BTNMT.PDF
5/27/2019 11:06 AM 704830 1278-qd-btnmt_Signed.pdf
10/16/2015 4:25 AM 1193697 1291-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:27 AM 992887 1292-QD-BTNMT.PDF
5/16/2018 8:57 AM 554618 1296-qđ-btnmt_Signed.pdf
10/16/2015 4:30 AM 920508 1298-QD-BTNMT.PDF
12/19/2014 1:39 AM 111372 13-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 4:33 AM 644099 1306-QD-BTNMT.PDF
6/17/2016 5:57 AM 61469 1307 TT đánh giá KH.PDF
10/16/2015 4:34 AM 679439 1307-QD-BTNMT.PDF
6/8/2017 3:42 AM 38023 1308-qd-btnmt tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 02 tập thể và 06 cá nhân Hội Khoa học Đất Việt Nam.PDF
10/16/2015 4:35 AM 705937 1308-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:22 AM 2698406 1310-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:23 AM 991494 1311-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:25 AM 580700 1312-qd-btnmt.PDF
10/16/2015 5:29 AM 2781456 1313-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:30 AM 288918 1314-QD-BTNMT.PDF
6/13/2017 4:26 AM 332748 1315-qd-btnmt Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
6/16/2016 3:48 AM 42141 1316-QD-BTNMT.PDF
1/26/2016 7:40 AM 50091 132-QD-BTNMT.PDF
6/20/2016 11:55 PM 48189 1323-qd-btnmt POP.PDF
4/27/2018 12:36 PM 1034283 1340-QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ TNMT giai đoạn 2016-2020.pdf
10/17/2015 5:29 AM 797722 1346-QD-BTNMT.PDF
1/26/2016 7:43 AM 115854 135-QD-BTNMT.PDF
6/28/2016 10:47 PM 30566 1356-QD-BTNMT kỷ niệm chương.PDF
1/26/2016 7:45 AM 120150 136-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:15 AM 826476 1364-QD-BTNMT.PDF
6/23/2016 9:01 AM 33687 1365-qd-btnmt Kiện toàn HĐ giáo trình.PDF
6/23/2016 9:03 AM 42770 1369-QD-BTNMT Dự án HÒn La.PDF
1/26/2016 7:46 AM 144326 137-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:23 AM 340465 1373-QĐ-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:28 AM 372414 1374-QĐ-BTNMT.PDF
6/9/2017 11:11 PM 64545 1378-qd-btnmt Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.PDF
1/26/2016 7:46 AM 164145 138-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:31 AM 1269319 1393-QD-BTNMT.PDF
6/13/2017 4:40 AM 22270 1395-qd-btnmt Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
10/28/2014 1:37 AM 1302875 1395-QD-BTNMT.pdf
6/16/2016 3:52 AM 41949 1396-btnmt-tccb.PDF
10/28/2014 1:44 AM 1892844 1396-QD-BTNMT_2.pdf
12/25/2016 6:46 AM 40950 1398-qd-btnmt.PDF
9/7/2018 6:01 PM 344074 14.939-qđ-btnmt.pdf
10/16/2015 5:31 AM 28747 1400-QĐ-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:33 AM 261805 1402-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 4:37 AM 389317 1404-QD-BTNMT.PDF
1/26/2016 7:54 AM 89519 141-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:39 AM 255721 1410-QD-BTNMT.PDF
4/22/2016 11:32 PM 235270 1416-BTNMT-VP.PDF
10/17/2015 4:41 AM 232436 1416-QD-BTNMT.PDF
1/26/2016 7:57 AM 87413 143-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:43 AM 339945 1430-QD-BTNMT.PDF
5/15/2018 7:13 PM 152368 1444-QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng xét giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV và ban hành quy chế làm việc của hội đồng.pdf
6/16/2016 3:56 AM 26582 1447-BTNMT-TCCB.PDF
10/17/2015 4:45 AM 281609 1463-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:46 AM 221976 1467-QD-BTNMT.PDF
12/25/2016 6:51 AM 71646 1468-qd-btnmt.PDF
6/20/2019 10:09 AM 733480 1485-qd-btnmt_Signed.pdf
6/20/2019 10:11 AM 712824 1486-qd-btnmt_Signed.pdf
7/5/2016 9:39 PM 36743 1488-qd-btnmt Kiện toàn BCĐ tìm kiếm nguồn nước dưới đất.PDF
8/19/2016 5:30 AM 132172 1499-qd-btnmt Ban hành Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý hội.PDF
8/1/2017 5:51 AM 1285771 15-2017-tt-btnmt.PDF
1/8/2019 3:22 PM 228632 15-qd-btnmt.pdf
7/14/2017 7:59 AM 57088 1516-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.PDF
7/14/2017 8:13 AM 92823 1518-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.PDF
8/19/2015 11:15 PM 299384 152-QD-BTNMT.PDF
7/5/2016 4:41 AM 43964 1520-qd-btnmt Tổ công tác TPP, đăng cả trang BT và nhập VB BT.PDF
6/25/2015 2:09 AM 32258 1524-QĐ-BTNMT.PDF
7/27/2016 7:17 AM 76436 1525-qd-btnmt CT hành động của Bộ TNMT thực hiện NQ 35.PDF
10/16/2015 5:38 AM 605624 1525-qd-btnmt.PDF
8/19/2015 11:18 PM 509977 153-QD-BTNMT.PDF
7/14/2017 8:09 AM 60014 1539-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.PDF
8/19/2015 11:21 PM 493606 154-QD-BTNMT.PDF
6/26/2019 4:44 PM 1811210 1552-qd-btnmt_Signed (1).pdf
7/14/2017 8:12 AM 46960 1556-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.PDF
7/14/2017 8:15 AM 95172 1558-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.PDF
6/26/2019 4:49 PM 694310 1562-qd-btnmt_Signed.pdf
6/26/2019 4:51 PM 679365 1563-qd-btnmt_Signed.pdf
6/26/2019 4:52 PM 679832 1564-qd-btnmt_Signed.pdf
7/14/2017 7:55 AM 56153 1568-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường.PDF
5/25/2018 3:51 PM 100559 1577-qđ-btnmt.pdf
5/25/2018 3:53 PM 81891 1578-qđ-btnmt.pdf
5/25/2018 3:55 PM 92556 1579-qđ-btnmt.pdf
8/19/2015 11:28 PM 967151 158-QD-BTNMT.PDF
12/25/2016 6:55 AM 36706 1586-qd-btnmt.PDF
5/23/2018 9:57 PM 497521 1588-QĐ-BTNMT.pdf
10/16/2015 5:39 AM 359113 1597-QD-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:40 AM 347917 1598-QD-BTNMT.PDF
5/26/2017 1:26 AM 246829 16-QĐ-BCSĐTNMT_Signed.pdf
10/28/2014 2:29 AM 4132744 1600-QD-BTNMT_2.pdf
12/25/2016 7:01 AM 42230 1602-qd-btnmt.PDF
6/26/2019 4:55 PM 642532 1602-qd-btnmt_Signed.pdf
7/2/2018 3:20 PM 605376 1603-qd-btnmt_Signed Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.pdf
7/29/2016 7:31 AM 50154 1606-qd-btnmt Phê duyệt nội dung Văn kiện dự án.PDF
12/25/2016 7:06 AM 50154 1606-qd-btnmt.PDF
7/28/2016 12:17 AM 60680 1619-qd-btnmt.PDF
7/28/2016 7:00 AM 109380 1620-QD-BTNMT.PDF
6/16/2016 4:07 AM 29305 1626-btnmt-tđkttt.PDF
7/27/2016 2:52 AM 62932 1630-QD-BTNMT HĐ thẩm định QH đất cấp tỉnh.PDF
7/14/2017 8:06 AM 60292 1638-qd-btmnt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.PDF
4/11/2018 7:36 PM 124420 164-qd-btnmt.pdf
9/30/2016 6:56 AM 49851 1648-QD-BTNMT Tổ soạn thảo xây dựng Chỉ thị của TTCP về tăng cường qlnn MT dự án đầu tư.PDF
2/1/2018 8:48 AM 353637 165-qd-btnmt_Signed.pdf
12/25/2016 7:11 AM 51642 1653-qd-btnmt.PDF
9/30/2016 6:46 AM 220402 1658-qd-btnmt Quy chế hoạt động KHCN BĐKH.PDF
12/25/2016 7:19 AM 58130 1659-qd-btnmt.PDF
7/14/2017 8:05 AM 59549 1666-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ.PDF
7/12/2017 12:41 AM 527521 1667-qd-btnmt.PDF
7/14/2017 7:58 AM 66485 1668-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.PDF
6/30/2015 1:27 AM 14498947 1670-QD-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:16 AM 22643 1678-qđ-btnmt Tặng Kỷ niệm chương.PDF
10/28/2014 5:57 AM 1972834 1686-QD-BTNMT.pdf
10/22/2014 7:14 AM 413950 1689-QD-BTNMT.pdf
2/1/2018 8:45 AM 195488 169-qd-btnmt_Signed.pdf
12/25/2016 7:25 AM 43702 1696-qd-btnmt.PDF
8/19/2016 5:11 AM 62535 1697-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 31 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang.PDF
8/19/2016 5:12 AM 45442 1698-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp.PDF
8/19/2016 5:14 AM 45762 1699-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 11 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.PDF
2/1/2018 8:43 AM 196101 170-qd-btnmt_Signed.pdf
8/19/2016 5:15 AM 44141 1700-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 08 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương.PDF
8/19/2016 5:16 AM 56859 1701-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 24 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh.PDF
8/19/2016 5:18 AM 50489 1702-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 16 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.PDF
8/19/2016 5:19 AM 95683 1703-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 56 cá nhân thuộc TP.Đà Nẵng.PDF
8/19/2016 5:20 AM 51265 1704-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 17 cán nhân thuộc tỉnh Phú Yên.PDF
8/19/2016 5:21 AM 58920 1705-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 20 cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương.PDF
8/19/2016 5:23 AM 60002 1707-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 22 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV TN&MT Miền Nam.PDF
7/21/2017 6:25 AM 158073 1717.PDF
10/16/2015 5:47 AM 4911019 1723-qđ-btnmt.PDF
10/11/2014 4:15 AM 1778794 17258.PDF
6/4/2016 1:01 AM 68553 1729-btnmt-tccb.PDF
10/28/2014 5:19 AM 4782493 1736-QD-BTNMT.pdf
9/30/2016 5:45 AM 43486 1751-qd-btnmt Tặng bằng khen cho 01 tập thể và 05 phóng viên, nhà báo thuộc báo Người Đưa tin.PDF
9/30/2016 6:09 AM 41025 1762-qd-btnmt Tặng bằng khen Báo điện tử dân trí.PDF
8/19/2016 5:32 AM 41025 1762-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 03 phóng viên, nhà báo thuộc Báo điện tử Dân trí.PDF
7/4/2015 6:26 AM 1447800 1765-qd-btnmt.PDF
8/19/2016 5:36 AM 59858 1781-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:40 AM 32058 1782-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:44 AM 31663 1783-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:48 AM 32668 1784-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:52 AM 31903 1785-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:55 AM 32897 1786-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 5:58 AM 32903 1787-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
8/19/2016 6:02 AM 32083 1788-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.PDF
2/1/2018 8:41 AM 196053 179-qd-btnmt_Signed.pdf
8/31/2015 11:56 PM 21338045 18-bc-btnmt.PDF
8/19/2016 6:09 AM 37857 1802-qd-btnmt.PDF
9/30/2016 5:33 AM 51430 1806-qd-btnmt Thành lập ban chỉ đạo dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường Các-bon tại Việt Nam (VNPMR).PDF
7/14/2015 7:36 AM 900421 1806-qd-btnmt.PDF
11/18/2015 12:48 AM 524065 1822-qđ-btnmt.PDF
10/22/2014 6:46 AM 431576 1823-QD-BTNMT.pdf
10/22/2014 6:49 AM 411945 1824-QD-BTNMT.pdf
11/18/2015 12:53 AM 21767202 1831-qđ-btnmt.PDF
10/28/2014 6:18 AM 215461 1839-QD-BTNMT.pdf
7/24/2019 4:45 PM 1307182 1854-qd-btnmt_Signed.pdf
11/18/2015 1:01 AM 753288 1855-qđ-btnmt.PDF
6/14/2018 10:34 AM 193187 1858-qđ-btnmt_Signed.pdf
2/1/2018 8:38 AM 196136 186-qd-btnmt_Signed.pdf
11/18/2015 1:04 AM 586190 1874-qđ-btnmt.PDF
8/15/2019 3:02 PM 749870 1875-qd-btnmt_Signed.pdf
11/18/2015 1:08 AM 603936 1876-qđ-btnmt.PDF
8/20/2015 8:08 AM 351445 1878-BTNMT-DCKS.PDF
11/18/2015 1:26 AM 1635247 1878-qđ-btnmt.PDF
11/18/2015 1:28 AM 59830 1883-QĐ-BTNMT.PDF
8/21/2017 11:32 PM 32147 1884-qd-btnmt.pdf
10/22/2014 6:44 AM 311230 1886-QD-BTNMT.pdf
9/30/2016 5:15 AM 42960 1888-qd-btnmt Kiện toàn Hội đồng liên ngành thẩm định, xác định danh mục ưu tiên theo Chương trình hồ trợ ứng phó với BĐKH.PDF
10/22/2014 5:36 AM 8661449 1888-QD-BTNMT.PDF
11/18/2015 1:31 AM 1030640 1889-qđ-btnmt.PDF
1/25/2018 2:28 PM 54542 189-qd-btnmt Điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Tăng Thế Cường.pdf
11/18/2015 1:35 AM 742614 1896-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 6:52 AM 406252 1899-QD-BTNMT.pdf
9/1/2015 12:28 AM 21063662 19-BC-BTNMT.PDF
1/9/2016 1:17 AM 33403 19-qd-btnmt.PDF
12/19/2014 1:53 AM 106506 19-QĐ-BTNMT.PDF
9/30/2016 5:11 AM 39605 1900-qd-btnmt Thành lập Văn phòng chương trình KHCN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý TNMT giai đoạn 2016-2020.PDF
11/18/2015 1:44 AM 785472 1903-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 6:15 AM 612297 1906-QD-BTNMT.PDF
9/30/2016 5:20 AM 44029 1917-qd-btnmt Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
9/14/2017 7:21 AM 411984 1918-qd-btnmt Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
10/22/2014 5:27 AM 336204 1918-QD-BTNMT.PDF
6/16/2016 4:13 AM 51500 1923-btnmt-tccb.PDF
11/18/2015 1:58 AM 43451 1926-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:54 AM 495526 1927-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:20 AM 775581 1929-QĐ-BTNMT.PDF
12/25/2016 7:33 AM 32138 1933-qd-btnmt Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016.PDF
9/30/2016 5:03 AM 46890 1935-qd-btnmt Phê duyệt kế hoạch xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
11/18/2015 5:23 AM 657950 1937-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:25 AM 733654 1938-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:49 AM 799892 1940-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:53 AM 695461 1941-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 5:57 AM 411304 1942-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:05 AM 639520 1943-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:08 AM 769504 1945-QĐ-BTNMT.PDF
8/15/2017 5:25 AM 34513 1948-qd-btnmt Giao Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
11/18/2015 6:12 AM 746364 1948-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:16 AM 764175 1949-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:21 AM 812501 1950-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:26 AM 841809 1952-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:30 AM 756970 1955-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:32 AM 1097644 1957-QĐ-BTNMT.PDF
7/2/2018 3:16 PM 447538 1957-QĐ-BTNMT_Signed Ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TNMT năm 2018.pdf
8/24/2017 4:45 AM 33368 1958-qd-btnmt Ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC.PDF
8/20/2015 12:57 AM 3097853 196-QD-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:39 AM 864126 1961-QĐ-BTNMT.PDF
5/27/2015 4:41 AM 1106613 1964-BTNMT-TCCB QH các đơn vị SN ngành TNMT.PDF
5/27/2015 4:44 AM 1028674 1965-BTNMT-TCCB cùng với tin các đơn vị SN ngành TNMT.PDF
11/18/2015 6:42 AM 1392914 1970-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:49 AM 1550917 1971-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:53 AM 28495 1974-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 6:55 AM 43889 1975-QĐ-BTNMT.PDF
11/18/2015 7:02 AM 42484 1976-QĐ-BTNMT.PDF
8/14/2015 5:48 AM 26227 1977-Q--BTNMT.PDF
8/15/2019 2:45 PM 1075937 1977-qd-btnmt_Signed Ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường.pdf
11/18/2015 7:05 AM 26227 1977-QĐ-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:19 AM 31292 1985-qđ-btnmt Tặng bằng khen.PDF
9/8/2016 4:21 AM 138159 1989-QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
12/9/2016 11:10 PM 590585 2. Quyet dinh so 2789-qd-btnmt_Quy che danh gia cc, vc cua Bo TNMT.PDF
9/7/2018 5:59 PM 148986 2.393-qd-btnmt.pdf
1/9/2016 1:23 AM 63477 20-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 12:21 AM 6584603 200-QD-BTNMT.PDF
11/18/2015 7:08 AM 39455 2002-QĐ-BTNMT.PDF
8/15/2019 2:43 PM 902062 2004-qd-btnmt_Signed.pdf
11/18/2015 7:09 AM 18323 2005-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 12:25 AM 2426384 201-QD-BTNMT.PDF
11/19/2015 12:47 AM 37441 2012-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 12:50 AM 1115085 2013-QĐ-BTNMT.PDF
9/6/2016 11:50 PM 1368242 2016-qd-btnmt Thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ TN&MT.PDF
11/19/2015 1:06 AM 63377 2016-QĐ-BTNMT.PDF
9/8/2016 4:22 AM 175611 2018-QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
9/8/2016 5:04 AM 145180 2019-QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
11/19/2015 1:10 AM 39027 2019-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 12:28 AM 6456192 202-QD-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:15 AM 779591 2025-QĐ-BTNMT.PDF
9/7/2017 6:18 AM 32869 2027-qd-btnmt Thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng.PDF
9/7/2017 1:45 AM 32804 2028-qd-btnmt Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII.PDF
5/27/2015 4:46 AM 1186279 2036-BTNMT-PC.PDF
11/19/2015 1:17 AM 480275 2038-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:31 AM 1007529 2039-QĐ-BTNMT.PDF
9/7/2017 1:43 AM 37591 2040-qd-btnmt.PDF
11/19/2015 1:35 AM 675259 2040-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:41 AM 693007 2041-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:38 AM 993438 2042-QĐ-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:32 AM 76057 2043-qd-btnmt Thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Kế hoạch đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến bảo vệ môi trường.PDF
11/19/2015 1:46 AM 1090979 2043-QĐ-BTNMT.PDF
12/25/2016 7:40 AM 259113 2044-qd-btnmt Ban hành Kế hoạch 5 năm 2016-2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.PDF
9/30/2016 4:45 AM 23032 2046-qd-btnmt Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch các ngạch công chức ngành thanh tra.PDF
11/19/2015 1:49 AM 616253 2046-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:52 AM 703328 2049-QĐ-BTNMT.PDF
9/30/2016 4:42 AM 606298 2051-qd-btnmt Ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.PDF
9/14/2016 8:17 AM 18519 2052-qd-btnmt Tổ chức liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6.PDF
9/14/2016 8:13 AM 270296 2054-qd-btnmt Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
9/30/2016 4:20 AM 670170 2054-qd-btnmt.PDF
8/15/2019 2:32 PM 894945 2054-qd-btnmt_Signed.pdf
11/19/2015 1:54 AM 622094 2054-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 1:13 PM 78134 206-QD-BTNMT.pdf
11/19/2015 2:06 AM 664306 2061-qđ-btnmt.PDF
11/19/2015 2:14 AM 736177 2064-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 5:32 AM 896762 2065-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 6:33 AM 2973035 2067-QD-BTNMT.PDF
11/19/2015 5:38 AM 868686 2067-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 5:29 AM 45271 2069-QD-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:21 AM 31041 2070-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương.PDF
11/19/2015 5:46 AM 882678 2070-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 5:50 AM 467142 2071-QĐ-BTNMT.PDF
8/15/2019 1:51 PM 1546978 2072-qd-btnmt_Signed Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật đất đai sửa đổi.pdf
9/7/2017 4:23 AM 30613 2075-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương.PDF
10/22/2014 1:11 PM 64240 208-QD-BTNMT.pdf
8/15/2019 1:52 PM 2096913 2080-qd-btnmt_Signed Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia Luật đất đai sửa đổi.pdf
11/19/2015 5:53 AM 1558525 2089-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:01 AM 1623828 2091-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:06 AM 1454064 2095-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:08 AM 1572950 2096-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:20 AM 1143284 2097-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:07 AM 844880 2098-QĐ-BTNMT.PDF
5/27/2015 4:37 AM 50691302 21-2015-TT- công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ.PDF
11/19/2015 6:21 AM 453092 2101-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:33 AM 2961762 2104-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:37 AM 1459664 2107-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 1:23 PM 428184 211-QD-BTNMT.pdf
11/19/2015 6:45 AM 273401 2112-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:50 AM 276868 2113-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 6:54 AM 31111 2114-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:06 AM 37788 2115-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:13 AM 2085276 2116-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:17 AM 725103 2117-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:20 AM 712957 2118-QĐ-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:33 AM 28543 2119-qd-btnmt Tổ chức hội nghị tuyên truyền về ngành tài nguyên và môi trường cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành.PDF
11/19/2015 7:28 AM 1128369 2120-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:38 AM 1215347 2121-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:41 AM 1140503 2122-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 7:44 AM 1494709 2123-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 8:02 AM 855847 2126-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 1:49 AM 891052 2127-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 1:44 AM 820725 2129-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 1:46 AM 787542 2130-QĐ-BTNMT.PDF
10/22/2014 6:39 AM 414461 2141-QD-BTNMT.pdf
11/20/2015 1:53 AM 933665 2147-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 1:55 AM 881939 2148-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 2:00 AM 1269475 2149-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 2:06 AM 42602 2151-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:17 AM 1497697 2152-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:21 AM 1341349 2153-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:24 AM 1209068 2154-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:37 AM 37347 2155-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 05 cá nhân thuộc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai.PDF
11/20/2015 5:26 AM 1085285 2155-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:42 AM 37540 2156-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT.PDF
11/20/2015 5:32 AM 896494 2156-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:36 AM 613628 2157-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:40 AM 599245 2158-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:47 AM 806705 2159-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:50 AM 573861 2160-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:53 AM 39678 2164-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:56 AM 41274 2165-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 5:59 AM 35200 2167-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:01 AM 38557 2170-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:03 AM 49201 2171-QĐ-BTNMT.PDF
7/10/2018 4:48 PM 39238 2173-QĐ-BTNMT.pdf
7/10/2018 4:51 PM 173125 2177-QĐ-BTNMT.pdf
10/19/2016 8:14 AM 413030 2179-qd-btnmt Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện năm 2017 và năm 2018 (đợt 1).PDF
11/20/2015 6:08 AM 53435 2184-QĐ-BTNMT.PDF
10/28/2014 5:02 AM 852377 2186-QD-BTNMT.pdf
11/20/2015 6:12 AM 51314 2186-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:15 AM 27033 2189-QĐ-BTNMT.PDF
11/2/2016 5:25 AM 134663 2190-qd-btnmt-De an dao tao chuyen gia.PDF
11/20/2015 6:17 AM 50572 2190-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:49 AM 136904 2191-qd-btnmt Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.PDF
11/20/2015 6:20 AM 46235 2191-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:22 AM 67883 2192-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:24 AM 48525 2193-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:27 AM 60553 2194-QĐ-BTNMT.PDF
1/23/2016 1:30 AM 66489 22-qd-btnmt.PDF
9/11/2019 11:25 AM 815729 2214-qd-btnmt_Signed điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 410.pdf
9/4/2015 6:33 AM 756705 2216-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:29 AM 38147 2217-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:32 AM 38042 2218-QĐ-BTNMT.PDF
11/20/2015 6:36 AM 39752 2219-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:53 AM 47618 2222-qd-btnmt Thành lập văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ TN&MT.PDF
11/20/2015 6:33 AM 21840 2222-QĐ-BTNMT.PDF
11/3/2016 12:46 AM 149885 2234-qd-btnmt Điều chỉnh chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.PDF
10/15/2015 1:08 AM 1600310 2234-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:12 AM 2004038 2253-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:14 AM 2435693 2256-QĐ-BTNMT.PDF
10/3/2017 1:50 AM 53448 2258-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu.PDF
8/20/2015 12:34 AM 699883 226-QD-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:18 AM 1175257 2272-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:21 AM 844453 2273-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:22 AM 520225 2274-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:24 AM 559582 2275-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:25 AM 820078 2276-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:27 AM 1361032 2277-QĐ-BTNMT.PDF
10/28/2014 5:06 AM 1259928 2278-QD-BTNMT.pdf
10/15/2015 1:30 AM 419725 2278-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:34 AM 1159026 2279-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:38 AM 110043 2280-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:39 AM 630089 2281-QĐ-BTNMT.PDF
9/11/2019 11:45 AM 886024 2282-qd-btnmt_Signed Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công 2.pdf
10/15/2015 1:42 AM 645851 2282-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:46 AM 1005305 2283-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:51 AM 1185451 2284-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:55 AM 1191805 2285-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 1:58 AM 749075 2291-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 2:10 AM 11525519 2292-QĐ-BTNMT.PDF
1/23/2016 1:33 AM 88903 23-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:16 AM 624706 2306-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 4:17 AM 534056 2307-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 1:29 AM 37533 2313-qd-btnmt.PDF
10/19/2017 4:04 AM 41116 2314-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:19 AM 6207117 2314-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:07 AM 44196 2315-qd-btnmt.PDF
10/19/2017 4:08 AM 41120 2316-qd-btnmt.PDF
10/19/2017 4:10 AM 39415 2317-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:20 AM 904380 2317-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:11 AM 42992 2318-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:22 AM 288013 2318-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:12 AM 45981 2319-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:44 AM 379858 2319-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:13 AM 39140 2320-qd-btnmt.PDF
10/11/2016 4:14 AM 69667 2321-qd-btnmt Thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay thế nghị định số 21.PDF
10/19/2017 4:15 AM 52305 2321-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:50 AM 319571 2321-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 4:48 AM 958885 2322-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:16 AM 38398 2323-qd-btnmt.PDF
10/19/2017 4:17 AM 39858 2324-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:54 AM 446431 2324-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:19 AM 39209 2325-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 4:56 AM 1206248 2325-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:20 AM 38882 2326-qd-btnmt Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Đắk Lắk.PDF
10/15/2015 4:58 AM 1794532 2326-QĐ-BTNMT.PDF
8/7/2018 2:25 PM 461754 2326-qđ-btnmt_Signed.pdf
10/15/2015 5:00 AM 833054 2327-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:02 AM 3209551 2328-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:06 AM 1072182 2330-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:09 AM 801172 2331-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:11 AM 797680 2332-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:12 AM 790778 2333-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:14 AM 801465 2335-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:15 AM 771585 2336-QĐ-BTNMT.PDF
10/25/2016 7:00 AM 25907 2339-qd-btnmt Giao nhiệm vụ điều hành văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ TN&MT bà Đỗ Thị Tâm.PDF
8/1/2018 8:55 AM 413557 2344-qđ-btnmt Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.pdf
10/4/2017 2:21 AM 44873 2351-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:22 AM 31878 2352-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:23 AM 33368 2353-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:23 AM 31183 2354-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:24 AM 33481 2355-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:25 AM 40920 2356-qd-btnmt.PDF
10/4/2017 2:25 AM 45946 2357-qd-btnmt.PDF
11/13/2019 4:20 PM 818427 2365-qd-btnmt_Signed kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ công tác Quỹ BVMT toàn cầu.pdf
8/20/2015 12:37 AM 4220224 239-QD-BTNMT.PDF
1/23/2016 1:37 AM 64278 24-qd-btnmt.PDF
11/3/2016 7:41 AM 22358 2402-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho bà Pratibha Mehta.PDF
10/19/2017 6:59 AM 38081 2415-qd-btnmt Thành lập Tổ công tác hoàn thiện Đề án Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài.PDF
10/15/2015 5:27 AM 648022 2429-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:30 AM 930562 2433-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:39 AM 1444673 2434-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:44 AM 1178350 2435-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:47 AM 739390 2437-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:51 AM 1569317 2438-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:55 AM 1674753 2439-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 5:57 AM 470604 2440-QĐ-BTNMT.PDF
11/12/2016 10:54 AM 231453 2441-qd-btnmt -Phe duyet De an cai cach che do cong vu cong chuc vien chuc của Bo TNMT giai doan 2016-2020.PDF
10/15/2015 5:58 AM 610636 2441-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:01 AM 606621 2442-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:03 AM 542180 2443-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:04 AM 732725 2444-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:08 AM 801909 2445-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:09 AM 887091 2446-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:16 AM 539798 2447-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:17 AM 485671 2448-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:20 AM 804598 2450-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:26 AM 820540 2451-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:29 AM 722250 2455-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:36 AM 433556 2456-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 6:47 AM 1145537 2457-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:56 AM 29228 2458-btnmt-tdkttt.PDF
2/19/2020 4:26 PM 1112561 246-qd-btnmt_Signed.pdf
11/3/2016 7:29 AM 58343 2460-qd-btnmt.PDF
10/15/2015 11:27 PM 1510814 2460-QĐ-BTNMT.PDF
11/9/2016 6:17 AM 53337 2461-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 24 tập thể và 26 cán nhân ngành TN&MT.PDF
11/3/2016 7:31 AM 25043 2462-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Viện Môi trường và Tài nguyên.PDF
11/1/2016 5:29 AM 40191 2471-qd-btnmt Thanh l_p Ban ch_ =_o d_ ßn Qu_n l_ t_ng h_p tai nguyOn n²_c MO C(ng.PDF
10/15/2015 11:29 PM 296197 2473-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:31 PM 506224 2475-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:33 PM 1326934 2476-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:34 PM 864424 2477-QĐ-BTNMT.PDF
11/3/2016 7:34 AM 358609 2478-qd-btnmt Ban hành chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 63.PDF
10/15/2015 11:35 PM 807732 2478-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:36 PM 335877 2482-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:37 PM 332230 2483-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:38 PM 336309 2484-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:39 PM 889564 2485-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:40 PM 613865 2486-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:45 PM 785987 2487-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:48 PM 994143 2490-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:53 PM 659528 2492-QĐ-BTNMT.PDF
10/15/2015 11:54 PM 598324 2493-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:00 AM 721334 2494-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:02 AM 800347 2495-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:03 AM 995046 2496-QĐ-BTNMT.PDF
11/13/2019 4:23 PM 821997 2497-qd-btnmt_Signed Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.pdf
10/16/2015 12:07 AM 1192762 2499-QĐ-BTNMT.PDF
9/19/2017 12:32 AM 138217 25-2017-tt-btnmt.PDF
9/1/2015 12:24 AM 9450337 25-BC-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:10 AM 1137960 2500-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:14 AM 1468707 2501-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:22 AM 1458865 2502-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:25 AM 1192322 2503-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:28 AM 1421629 2504-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2017 4:24 AM 31790 2506-qd-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng đối với thành tích chuyên đề.PDF
10/16/2015 12:29 AM 802992 2508-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:31 AM 492174 2509-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:32 AM 707600 2510-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:38 AM 1325311 2511-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:39 AM 742649 2514-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:41 AM 657884 2515-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:42 AM 759762 2516-QĐ-BTNMT.PDF
7/1/2016 6:53 AM 64542 2517-BTNMT-TCQLDD VLAP.PDF
12/25/2016 7:57 AM 64542 2517-BTNMT-TCQLDD.PDF
10/31/2015 12:49 AM 3178306 2522-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:43 AM 471736 2524-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:44 AM 1340661 2525-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:45 AM 670843 2526-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 12:46 AM 1858374 2527-QĐ-BTNMT.PDF
11/15/2017 2:58 AM 210302 2528-qd-btnmt.PDF
10/16/2015 12:48 AM 600806 2528-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:52 AM 300013 2529-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 5:58 AM 483020 2531-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:00 AM 1788948 2532-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:01 AM 1218645 2535-QĐ-BTNMT.PDF
8/27/2018 4:30 PM 720204 2536-qd-btnmt.pdf
8/27/2018 4:37 PM 456839 2537-qd-btnmt.pdf
10/16/2015 6:03 AM 749821 2537-QĐ-BTNMT.PDF
8/27/2018 4:42 PM 800597 2538-qd-btnmt.pdf
10/16/2015 6:08 AM 938467 2538-QĐ-BTNMT.PDF
8/27/2018 4:43 PM 1523840 2539-qd-btnmt.pdf
10/16/2015 6:13 AM 577082 2539-QĐ-BTNMT.PDF
8/27/2018 4:44 PM 1099326 2540-qd-btnmt.pdf
10/16/2015 6:15 AM 497424 2540-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:16 AM 1698594 2541-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:19 AM 2344612 2548-QĐ-BTNMT.PDF
10/26/2017 11:01 PM 22693 2549-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 12:43 AM 14709479 255-BTNMT-VP.PDF
10/16/2015 6:23 AM 1589543 2550-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:28 AM 1050780 2553-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:30 AM 1487007 2554-QĐ-BTNMT.PDF
11/24/2017 7:36 AM 502967 2555-qd-btnmt.PDF
10/16/2015 6:35 AM 724804 2555-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:38 AM 687240 2556-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:41 AM 822423 2557-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 6:44 AM 955221 2558-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 7:09 AM 884737 2561-QĐ-BTNMT.PDF
10/16/2015 7:17 AM 773301 2567-QĐ-BTNMT.PDF
10/26/2017 11:24 PM 105180 2568-qd-btnmt Công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017.PDF
10/31/2017 4:37 AM 174207 2571-qd-btnmt Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
10/19/2015 11:03 PM 1343578 2576-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:09 PM 1140172 2577-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:12 PM 1160742 2578-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:16 PM 862321 2579-QĐ-BTNMT.PDF
11/15/2016 5:18 AM 619381 2580-qd-btnmt Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện năm 2017 và năm 2018 (đợt 2).PDF
10/19/2015 11:27 PM 1186044 2580-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:30 PM 1290554 2581-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:33 PM 1144763 2582-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:36 PM 719378 2584-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:38 PM 595354 2588-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:39 PM 538953 2589-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:40 PM 471152 2590-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:42 PM 463227 2591-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:45 PM 727022 2593-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:48 PM 849613 2596-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:51 PM 900414 2597-QĐ-BTNMT.PDF
10/19/2015 11:54 PM 773359 2598-QĐ-BTNMT.PDF
10/25/2017 7:03 AM 73166 2601-qd-btnmt Ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm.PDF
12/23/2014 7:37 AM 1799604 2613-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:35 AM 3043572 2614-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:32 AM 1615619 2615-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:26 AM 575453 2617-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:23 AM 557744 2618-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:21 AM 712857 2619-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:15 AM 246555 2620-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:11 AM 439682 2621-QD-BTNMT.PDF
12/23/2014 7:07 AM 426024 2622-QD-BTNMT.PDF
11/4/2017 6:04 AM 183878 2636-qd-btnmt_Signed.pdf
11/4/2017 6:11 AM 93685 2639-qd-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.PDF
12/10/2016 6:30 AM 35825 2643-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 11 cán bộ thuộc trường Đại học Mỏ - Địa Chất.PDF
10/31/2015 12:55 AM 685779 2652-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 12:59 AM 624840 2653-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:03 AM 1182687 2663-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:08 AM 1318753 2664-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:12 AM 1096972 2665-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:38 AM 1015898 2666-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:33 AM 730576 2667-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:40 AM 959677 2668-QĐ-BTNMT.PDF
11/10/2017 7:39 AM 62935 2669-qd-btnmt Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông.PDF
8/20/2015 12:49 AM 1601429 267-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 1:06 AM 374334 268-QD-BTNMT.PDF
11/13/2019 4:26 PM 1440001 2680-qd-btnmt_Signed Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (1).pdf
12/8/2016 8:16 AM 32055 2689-qd-btnmt Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ TN&MT.PDF
10/31/2015 1:45 AM 1485266 2700-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 6:05 AM 39344 2700-qđ-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
10/31/2015 1:48 AM 1150257 2701-QĐ-BTNMT.PDF
11/26/2016 8:29 AM 207886 2702-qd-btnmt Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 (1).PDF
10/31/2015 1:50 AM 706928 2702-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:52 AM 688261 2703-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:55 AM 967124 2711-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 1:59 AM 1054472 2712-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 2:01 AM 1316615 2713-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 2:05 AM 1158047 2714-QĐ-BTNMT.PDF
12/3/2016 1:09 AM 182162 2715-qd-btnmt Ban hành Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống thông tin công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
12/1/2016 12:56 AM 32710 2717QĐ-BTNMT.PDF
12/4/2015 12:38 AM 732684 2725-QĐ-BTNMT.PDF
10/31/2015 2:19 AM 956144 2726-QĐ-BTNMT.PDF
12/3/2016 1:42 AM 27249 2728-qd-btnmt Giao nhiệm vụ Quyền Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Bà Đỗ Thị Tâm.PDF
12/4/2015 12:43 AM 631040 2733-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 12:46 AM 550546 2734-qd-btnmt.PDF
12/3/2015 8:40 AM 608354 2735-QD-BTNMT.PDF
12/25/2016 8:06 AM 534057 2737-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:05 AM 75764 2738-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:08 AM 64552 2739-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:12 AM 28190 2741-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:21 AM 68789 2742-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:23 AM 29328 2743-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:25 AM 82291 2744-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:27 AM 67235 2745-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:29 AM 28115 2746-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:36 AM 33865 2747-btnmt-pc.PDF
10/31/2015 2:21 AM 730367 2747-QĐ-BTNMT.PDF
12/10/2016 7:31 AM 66893 2748-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:38 AM 43295 2749-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:40 AM 62313 2750-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:42 AM 72987 2751-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:45 AM 117908 2752-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 7:48 AM 47024 2753-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 8:13 AM 49005 2754-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 8:15 AM 29283 2755-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 8:17 AM 29366 2756-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 8:19 AM 29216 2757-btnmt-pc.PDF
12/10/2016 8:21 AM 26972 2758-btnmt-pc.PDF
1/11/2018 5:10 PM 332605 2758-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
8/20/2015 1:08 AM 498272 276-QD-BTNMT.PDF
12/10/2016 8:23 AM 45554 2760-btnmt-pc.PDF
12/4/2015 12:47 AM 470954 2762-QĐ-BTNMT.PDF
11/10/2017 12:59 AM 35434 2764-qd-btnmt (1).PDF
11/10/2017 1:02 AM 42521 2765-qd-btnmt.PDF
11/10/2017 1:05 AM 40196 2766-qd-btnmt.PDF
11/10/2017 1:07 AM 84827 2767-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 1:10 AM 705320 277-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 12:50 AM 1257450 2772-QĐ-BTNMT.PDF
10/28/2014 2:45 AM 46051 2776-btnmt-tccb.pdf
8/20/2015 1:15 AM 472401 278-BTNMT-TCMT.PDF
8/20/2015 1:22 AM 358439 278-QD-BTNMT.PDF
11/13/2019 4:37 PM 9235088 2782-qd-btnmt_Signed.pdf
12/4/2015 12:55 AM 1257436 2788-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 1:29 AM 353736 279-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 1:02 AM 7602757 2791-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 1:08 AM 1335501 2792-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 1:13 AM 1650176 2796-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 1:15 AM 1492877 2799-QD-BTNMT.PDF
1/13/2016 1:15 AM 32164 28-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 4:29 AM 906479 280-QD-BTNMT.PDF
12/15/2016 9:05 AM 255471 2807-qd-btnmt Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 25CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.PDF
12/4/2015 1:19 AM 752328 2809-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 1:23 AM 1376695 2810-QD-BTNMT.PDF
10/17/2018 8:54 AM 2604493 2813-qđ-btnmt.pdf
11/13/2019 4:40 PM 1140227 2815-qd-btnmt_Signed Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020.pdf
12/4/2015 5:46 AM 15241614 2818-qd-btnmt.PDF
12/4/2015 5:48 AM 7894084 2819-qd-btnmt.PDF
12/10/2016 6:10 AM 26244 2825-qđ-btnmt Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.PDF
12/4/2015 5:53 AM 863113 2830-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 5:58 AM 797889 2831-QD-BTNMT.PDF
11/11/2015 6:22 AM 1631840 2832-GP-BTNMT.PDF
12/25/2016 8:54 AM 54864 2834-qd-btnmt Ban hành định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.PDF
12/4/2015 6:02 AM 1417955 2837-QD-BTNMT.PDF
11/18/2017 5:48 AM 33695 2838-qd-btnmt Thành lập Hội đồng bình xét sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.PDF
12/4/2015 6:14 AM 1103474 2838-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 6:21 AM 1127159 2839-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 6:24 AM 1047808 2840-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 6:33 AM 1081264 2848-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 6:38 AM 1236635 2849-QD-BTNMT.PDF
2/25/2016 12:37 AM 64266 286-qd-btnmt.PDF
12/16/2016 9:10 AM 27837 2861-qd-btnmt Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 03 cá nhân thuộc vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền.PDF
12/16/2016 9:11 AM 190894 2862-qd-btnmt Tặng kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 243 cá nhân thuộc Trung tâm KTTV QG.PDF
1/13/2015 5:46 AM 2417899 2868-QD-BTNMT(5).PDF
1/13/2015 5:37 AM 2424902 2868-QD-BTNMT.pdf
12/4/2015 7:15 AM 803699 2869-QD-BTNMT.PDF
2/25/2016 12:34 AM 55139 287-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 7:22 AM 960910 2871-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 7:34 AM 830590 2874-QD-BTNMT.PDF
2/25/2016 12:31 AM 83116 288-QD-BTNMT.PDF
12/4/2015 7:44 AM 899384 2885-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 12:01 AM 749077 2887-QD-BTNMT.PDF
11/24/2017 12:02 AM 49153 2889-qd-btnmt.PDF
1/25/2018 2:29 PM 47893 289-qd-btnmt Bổ nhiệm công chức lãnh đạo Đặng Ngọc Điệp.pdf
2/25/2016 12:28 AM 63239 289-qd-btnmt.PDF
11/24/2017 12:32 AM 48460 2890-qd-btnmt.PDF
11/25/2017 7:08 AM 43844 2891-qd-btnmt.PDF
11/25/2017 7:11 AM 50165 2892-qd-btnmt.PDF
11/25/2017 7:14 AM 52457 2893-qd-btnmt.PDF
11/25/2017 7:17 AM 44670 2894-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 12:41 AM 1759587 2896-QD-BTNMT.PDF
11/13/2019 4:44 PM 2110745 2899-qd-btnmt_Signed Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TNMT.pdf
2/18/2016 12:48 AM 50302 290-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 12:48 AM 1107489 2902-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 12:57 AM 1210440 2906-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 1:02 AM 1260559 2907-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 1:09 AM 1446538 2908-QD-BTNMT.PDF
11/13/2019 4:45 PM 883531 2908-qd-btnmt_Signed Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018.pdf
12/5/2015 1:13 AM 1203191 2909-QD-BNTMT.PDF
2/18/2016 12:46 AM 56002 291-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 1:18 AM 1528021 2910-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 1:19 AM 761593 2911-QD-BTNMT.PDF
10/28/2014 2:48 AM 27666662 2916-BTNMT-TC.pdf
12/5/2015 1:26 AM 692688 2916-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 1:31 AM 993648 2917-qd-btnmt.PDF
2/18/2016 12:42 AM 61964 292-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 1:35 AM 1040873 2920-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 2:04 AM 876271 2924-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 2:16 AM 772024 2925-qd-btnmt.PDF
12/5/2015 2:19 AM 1497165 2926-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 2:25 AM 1204675 2927-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 2:34 AM 1215786 2928-qd-btnmt.PDF
2/18/2016 12:40 AM 54829 293-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 2:37 AM 690176 2934-QD-BTNMT.PDF
12/5/2015 2:46 AM 742472 2936-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:11 PM 705613 2938-qd-btnmt.PDF
2/18/2016 12:36 AM 52459 294-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 1:13 PM 1742495 2949-qd-btnmt.PDF
2/18/2016 12:33 AM 124754 295-qd-btnmt.PDF
2/18/2016 12:28 AM 61686 296-QD-BTNMT.PDF
11/29/2017 1:39 AM 57896 2960-qd-btnmt Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102.PDF
12/8/2015 1:15 PM 1602602 2961-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:21 PM 755998 2962-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:22 PM 767692 2963-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:24 PM 737257 2964-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:26 PM 1432542 2965-qd-btnmt.PDF
12/5/2017 7:51 AM 731174 2965-qd-btnmt_Signed.pdf
12/31/2016 5:21 AM 36641 2965-qđ-btnmt Tăng bằng khen của Bộ trưởng.PDF
12/8/2015 1:28 PM 1064182 2966-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:33 PM 2016565 2967-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:36 PM 1658067 2968-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:38 PM 748981 2969-qd-btnmt.PDF
12/1/2017 1:34 AM 146986 2969-qd-btnmt_Signed.pdf
2/18/2016 12:25 AM 65441 297-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:44 PM 1577913 2970-qd-btnmt.PDF
12/25/2016 8:15 AM 60594 2982-btnmt-pc.PDF
12/1/2017 1:36 AM 154271 2986-qd-btnmt_Signed.pdf
11/29/2017 1:28 AM 256504 2988-qd-btnmt Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách,.PDF
12/1/2017 1:38 AM 149483 2989-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 4:10 AM 249799 299-QD-BTNMT.PDF
12/1/2017 1:40 AM 153762 2990-qd-btnmt_Signed.pdf
12/1/2017 1:43 AM 150445 2991-qd-btnmt_Signed.pdf
12/3/2015 8:38 AM 6766936 2992-qd-btnmt.PDF
12/1/2017 1:47 AM 147485 2992-qd-btnmt_Signed.pdf
12/1/2017 1:51 AM 147782 2998-qd-btnmt_Signed.pdf
12/30/2016 8:21 AM 28985 2999-qd-btnmt Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1188.PDF
12/1/2017 5:10 AM 152850 3000-qd-btnmt_Signed.pdf
12/8/2015 1:47 PM 943123 3004-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:50 PM 1212734 3008-qd-btnmt.PDF
12/8/2015 1:58 PM 611183 3009-qd-btnmt.PDF
12/5/2017 12:43 AM 45115 3010-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 1:25 AM 2684816 3018-QD-BTNMT.PDF
2/18/2016 12:19 AM 73396 302-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:08 PM 888076 3032-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:10 PM 736569 3034-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:13 PM 1447749 3035-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:15 PM 1168789 3036-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:18 PM 1666038 3037-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:20 PM 1628250 3038-QD-BTNMT.PDF
12/2/2019 5:07 PM 683081 3039-qd-btnmt_Signed.pdf
12/8/2015 2:21 PM 812297 3040-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:24 PM 1120148 3041-QD-BTNMT.PDF
12/8/2015 2:26 PM 847648 3042-QD-BTNMT.PDF
12/3/2019 3:48 PM 726772 3051-qd-btnmt_Signed.pdf
8/15/2019 3:25 PM 865170 3053-btnmt-tcqldd_Signed.pdf
12/25/2016 8:19 AM 49879 3061-btnmt-kh.PDF
12/8/2017 7:24 AM 116866 3069-qd-btnmt Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng.PDF
12/5/2019 5:14 PM 718134 3081-qd-btnmt_Signed Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV.pdf
12/5/2017 12:27 PM 72042 3082-qd-btnmt Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
12/5/2019 5:23 PM 859305 3082-qd-btnmt_Signed thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.pdf
10/17/2018 8:56 AM 754352 3086-QD-BTNMT Cong bo TTHC.pdf
8/28/2015 7:20 AM 9440936 31-2015-TT-BTNMT.PDF
2/24/2016 1:14 AM 72507 311-qd-btnmt.PDF
12/26/2017 12:51 AM 479409 3113-qd-btnmt Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
12/9/2019 12:09 PM 1136216 3116-qd-btnmt_Signed.pdf
12/16/2017 5:53 AM 338142 3144-qd-btnmt_Signed.pdf
10/28/2014 6:22 AM 1170522 3145-BTNMT-PC.pdf
10/28/2014 6:30 AM 4733648 3147-BTNMT-TCCB.pdf
1/25/2018 2:55 PM 231487 315-btnmt-tccb_Signed.pdf
1/9/2015 8:11 AM 658546 3169-QD-BTNMT.pdf
12/27/2017 1:13 AM 330533 3169-qd-btnmt_Signed.pdf
2/24/2016 1:18 AM 68231 318-qd-btnmt.PDF
10/28/2014 3:58 AM 1329711 3183-BTNMT-TCMT.pdf
12/16/2017 4:11 AM 354237 3199-qd-btnmt Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
12/15/2016 9:11 AM 801753 32-2016-tt-btnmt Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
1/23/2016 1:42 AM 56165 32-qd-btnmt.PDF
4/17/2015 11:21 PM 2402444 32-TB-BTNMT C đăng tải nhé.PDF
4/17/2015 11:23 PM 2402444 32-TB-BTNMT.PDF
12/22/2017 9:17 AM 33654 3202-qd-btmnt Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum.PDF
12/27/2017 1:09 AM 506815 3222-qd-btnmt_Signed.pdf
12/27/2017 1:16 AM 403645 3229-qd-btnmt_Signed.pdf
12/27/2017 1:19 AM 187633 3230-qd-btnmt_Signed.pdf
1/9/2015 8:53 AM 424597 3263-QD-BTNMT.pdf
8/19/2016 6:11 AM 43510 3266-btnmt-tcmt Đề nghị đồng chủ trì, phối hợp tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.PDF
12/29/2017 3:16 PM 157198 3266-qd-btnmt_Signed.pdf
12/28/2015 7:53 AM 101457 3277-qd-btnmt.PDF
12/27/2015 2:29 PM 340124 3279-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 11:20 AM 153736 3287-qđ-btnmt_Signed.pdf
1/11/2018 11:24 AM 181740 3290-qđ - btnmt_Signed.pdf
1/11/2018 11:35 AM 170691 3291-qđ-btnmt_Signed.pdf
12/27/2015 2:28 PM 119274 3292-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 11:30 AM 148334 3292-qđ-btnmt_Signed.pdf
12/27/2015 2:27 PM 192268 3293-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 2:57 PM 152428 3293-qđ - btnmt_Signed.pdf
12/27/2015 2:26 PM 352438 3294-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 3:01 PM 151755 3294-qđ - btnmt_Signed.pdf
12/27/2015 2:25 PM 311254 3296-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 3:03 PM 153980 3296-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
12/27/2015 2:24 PM 154788 3297-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 3:05 PM 167504 3297-qđ-btnmt_Signed.pdf
1/11/2018 3:06 PM 155095 3298-QĐ - BTNMT_Signed.pdf
1/11/2018 3:08 PM 150893 3299 - QĐ-BTNMT_Signed.pdf
12/27/2015 2:23 PM 46445 3299-qd-btnmt.PDF
1/23/2016 1:48 AM 59621 33-qd-btnmt.PDF
1/11/2018 3:09 PM 160664 3300-QĐ - BTNMT_Signed.pdf
12/26/2017 2:11 AM 131829 3302-qd-btnmt Ban hành quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.PDF
10/17/2015 5:10 AM 2825820 3303-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 1:27 AM 38068 3307-QD-BTNMT.PDF
4/18/2015 7:23 AM 1136528 3314-QD-BTNMT Quy che VP BĐKH.PDF
5/13/2016 5:34 AM 1295958 3316-QD-BTNMT.PDF
5/27/2015 4:15 AM 4587664 3317-QD-BTNMT.PDF
12/29/2017 3:19 PM 153709 3333-qd-btnmt_Signed.pdf
1/14/2019 5:19 PM 40602 3337-QĐ-BTNMT.pdf
12/29/2017 3:22 PM 151716 3338-qd-btnmt_Signed.pdf
2/7/2018 10:40 AM 17930 3339-qd-btnmt.PDF
10/28/2014 6:32 AM 1386670 3365-BTNMT-TCCB.pdf
1/14/2019 5:16 PM 493961 3370-qd-btnmt.pdf
3/12/2018 5:28 PM 1187995 3373-qd-btnmt_Signed.pdf
1/14/2019 5:14 PM 134822 3375-QĐ-BTNMT.pdf
1/9/2016 1:32 AM 51634 3376-qd-btnmt.PDF
1/14/2019 5:10 PM 167512 3376-QĐ-BTNMT.pdf
1/14/2019 5:12 PM 69306 3377-QĐ-BTNMT.pdf
1/23/2016 1:52 AM 55884 34-qd-btnmt.PDF
5/9/2015 7:27 AM 823030 34-TB-BTNMT.PDF
9/1/2015 11:57 PM 257443 3401-BTNMT-TCCB tinh giản biên chế.PDF
9/1/2015 11:50 PM 32599 3416-BTNMT-TCMT chiến dịch thế giới sạch hơn.PDF
9/2/2015 12:08 AM 22109 3420-BTNMT-TCQLĐĐ Lấy ý kiến dự thảo NĐ đất đai, liên hệ để lấy file dự thảo.PDF
1/15/2020 9:54 AM 783005 3432-qd-btnmt_Signed.pdf
12/25/2016 8:22 AM 36950 3433-btnmt-tcmt.PDF
2/23/2018 9:52 AM 563723 3441-QĐ-BTNMT Ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.pdf
12/25/2016 8:24 AM 34126 3442-btnmt-tcmt.PDF
2/23/2018 9:54 AM 232775 3442-QĐ-BTNMT KH Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.pdf
1/9/2016 1:36 AM 348443 3447-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 1:40 AM 266299 3455-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 2:17 AM 32681 3458-QD-BTNMT.PDF
1/3/2018 4:54 PM 61112 3459-QD-BTNMT- ve cong bo 10 sự kiện 2017 nganh TNMT.PDF
1/9/2016 2:18 AM 43056 3459-QD-BTNMT.PDF
2/19/2020 4:29 PM 3120434 347-qd-btnmt_Signed Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.pdf
1/9/2016 2:21 AM 60297 3476-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 6:30 AM 76428 3477-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 6:36 AM 63202 3478-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 6:39 AM 56928 3479-QD-BTNMT.PDF
1/18/2018 9:20 AM 45834 3479-qđ-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh.PDF
1/9/2016 6:45 AM 94847 3480-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 6:49 AM 74133 3481-QD-BTNMT.PDF
1/18/2018 9:22 AM 48444 3481-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.PDF
1/18/2018 9:23 AM 50518 3482-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo Đạc và Bản đồ.PDF
4/19/2018 4:39 PM 185947 3488-qd-btnmt (1).pdf
1/7/2016 7:42 AM 66010 3488-qd-btnmt.PDF
1/18/2018 9:24 AM 48842 3489-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.PDF
12/25/2016 8:26 AM 45859 3496-btnmt-tccb Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của đơn vị.PDF
1/18/2018 9:26 AM 55991 3499-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm truyền thông TNMT.PDF
1/23/2016 1:57 AM 71411 35-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 4:15 AM 4954764 351-QD-BTNMT.PDF
1/9/2016 6:53 AM 532432 3515-qd-btnmt.PDF
2/24/2016 1:22 AM 50920 352-qd-btnmt.PDF
2/24/2016 1:26 AM 49642 353-qd-btnmt.PDF
2/24/2016 1:30 AM 71330 355-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 6:55 AM 37976 3554-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:04 AM 75343 3565-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:07 AM 28300 3570-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:10 AM 94386 3571-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:11 AM 44711 3572-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:28 AM 41334 3574-qd-btnmt.PDF
1/9/2016 7:32 AM 81664 3578-qd-btnmt.PDF
1/23/2016 2:04 AM 62221 36-QD-BTNMT.PDF
2/24/2016 1:36 AM 53315 360-qd-btnmt.PDF
2/24/2016 1:40 AM 52403 364-QD-BTNMT.PDF
2/27/2016 2:12 AM 47015 368-QD-BTNMT.PDF
4/5/2016 1:19 AM 48271 369-qd-btnmt.PDF
12/24/2016 6:47 AM 147729 37-2016-tt-btnmt Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.PDF
1/12/2018 10:31 AM 36522 37-qd-btnmt Thành lập BCĐ và Tổ giúp việc của BCĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.PDF
1/16/2016 1:39 AM 76207 37-qd-btnmt.PDF
4/5/2016 1:22 AM 48142 370-qd-btnmt.PDF
10/28/2014 5:17 AM 4655357 3705-BTNMT-KH.pdf
10/28/2014 5:16 AM 3533016 3721-BTNMT-KH.pdf
9/30/2016 4:58 AM 873718 3754_BTNMT-CNTT_(31-8-2016)_thuc hien xu ly van ban va ho so cong viec tren moi truong mang.pdf
12/24/2016 6:48 AM 245066 38-2016-tt-btnmt Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.PDF
1/16/2016 1:09 AM 51964 38-qd-btnmt.PDF
1/14/2019 4:41 PM 359981 3809-QĐ-BTNMT.pdf
3/10/2022 10:33 AM 841283 382-qd-btnmt_Signed.pdf
2/23/2018 12:57 PM 227885 383-qd-btnmt_Signed.pdf
1/14/2019 5:02 PM 606825 3873-QĐ-BTNMT.pdf
1/12/2018 10:27 AM 128559 39-qd-btnmt Phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi QLNN của Bộ.PDF
1/13/2016 2:09 AM 88209 39-qd-btnmt.PDF
10/28/2014 6:38 AM 3605903 3923-BTNMT-DCKS.pdf
10/28/2014 6:41 AM 8007995 3925-BTNMT-KH.pdf
3/3/2016 1:32 AM 49130 393-qd-btnmt.PDF
10/28/2014 6:43 AM 1512331 3942-BTNMT-TCCB.pdf
1/14/2019 5:36 PM 353194 3948-qd-btnmt_Signed.pdf
1/29/2019 6:28 PM 60045 3954-QĐ-BTNMT.pdf
1/29/2019 6:29 PM 59919 3955-QĐ-BTNMT.pdf
8/20/2015 4:27 AM 2865803 396-BTNMT-TCQLDD.PDF
3/3/2016 1:29 AM 56480 396-qd-btnmt.PDF
1/13/2016 2:11 AM 83684 40-qd-btnmt.PDF
2/19/2020 4:36 PM 1255980 406-qd-btnmt_Signed phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, PLPCTN 2020.pdf
10/28/2014 5:49 AM 696928 4094-BTNMT-TNN.pdf
1/16/2016 2:08 AM 55743 41-qd-btnmt.PDF
2/7/2018 11:44 AM 221583 410-QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14990 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT.pdf
8/20/2015 4:30 AM 3597570 411-QD-BTNMT.PDF
9/7/2017 4:38 AM 45939 4114-btnmt-tcmt Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương.PDF
8/20/2015 4:34 AM 532526 417-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:37 AM 627621 418-QD-BTNMT.PDF
3/4/2016 2:24 AM 56324 419-qd-btnmt.PDF
3/3/2016 1:27 AM 78978 420-qd-btnmt.PDF
3/10/2022 1:10 PM 850382 420-qd-btnmt_Signed.pdf
9/7/2017 4:43 AM 43303 4316-btnmt-khtc Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.PDF
8/20/2015 4:40 AM 1321935 438-BTNMT-TCCB.PDF
9/11/2019 11:48 AM 1110138 4409-btnmt-vp_Signed.pdf đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TNMT.pdf
2/19/2020 4:24 PM 775631 446-btnmt-tdkttt_Signed phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020,.pdf
10/28/2014 5:14 AM 2236342 4465-BTNMT-TNN.pdf
2/19/2020 4:22 PM 1042618 447-btnmt-vp_Signed.pdf
3/23/2016 3:20 AM 57234 452-QD-BTNMT.PDF
10/28/2014 5:26 AM 217979 4557-BTNMT-TCMT.pdf
2/23/2018 10:57 AM 313346 456-qd-btnmt_Signed.pdf
10/28/2014 5:29 AM 362365 4562-BTNMT-VP.pdf
3/23/2016 3:14 AM 41891 457-QD-BTNMT.PDF
10/28/2014 5:31 AM 267626 4591-BTNMT-PC.pdf
10/28/2014 5:37 AM 10236446 46-2014-TT-BTNMT.pdf
11/10/2017 7:46 AM 777511 46-2017-tt-btnmt Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.PDF
11/18/2017 5:45 AM 777511 46-2017-tt-btnmt.PDF
5/21/2015 6:54 AM 198963 46-QD-BTNMT.PDF
6/11/2018 4:11 PM 31433 464-qd-btnmt Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).PDF
6/12/2015 5:36 AM 57785 47-NQBCSTNMT.PDF
1/20/2016 1:55 AM 114757 47-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:42 AM 419500 475-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:45 AM 346685 476-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:47 AM 353013 477-QD-BTNMT.PDF
9/23/2017 5:17 AM 33461 4792-btnmt-khtc Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017.PDF
11/17/2014 12:01 PM 10458399 48-2014-TT-BTNMT.pdf
1/20/2016 1:53 AM 102735 48-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:30 AM 339642 482-QD-BTNMT.PDF
1/15/2016 8:11 AM 36279 49-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:32 AM 243290 491-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:33 AM 219841 492-QD_BTNMT.PDF
10/17/2015 4:35 AM 823449 496-QD_BTNMT.PDF
12/23/2014 7:02 AM 1146917 4981-BTNMT-TCCB.PDF
8/20/2015 4:52 AM 826137 499-QD-BTNMT.PDF
1/15/2016 7:51 AM 47646 50-QD-BTNMT.PDF
5/30/2014 7:09 AM 1331939 507-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:55 AM 249423 510-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 4:58 AM 332934 511-QD-BTNMT.PDF
11/10/2016 1:24 AM 57309 5124-btnmt-tcqldd Trả lời ý kiến của ĐBQH Lưu Thành Công Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.PDF
11/10/2016 1:27 AM 100782 5125-btnmt-vp Trả lời ý kiến của ĐBQH Cao Đình Thưởng, Đoàn ĐBQH Phú Thọ.PDF
11/10/2016 1:30 AM 59492 5127-btnmt-kttvbdkh Trả lời ý kiến của ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận.PDF
11/10/2016 1:33 AM 106345 5128-btnmt-vp Trả lời ý kiến của ĐBQH Ngô Thanh Danh, Đoàn ĐBQH Đắk Nông.PDF
10/17/2015 4:37 AM 240439 514-QD-BTNMT.PDF
4/5/2016 1:26 AM 27889 516-qd-btnmt.PDF
4/5/2016 1:26 AM 28005 517-qd-btnmt.PDF
4/5/2016 1:27 AM 38032 518-qd-btnmt.PDF
11/11/2016 8:15 AM 535897 5192-btnmt-tccb Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2016 và xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 (1).PDF
10/22/2014 12:51 PM 713765 525-QD-BTNMT.pdf
5/30/2014 7:12 AM 713765 525_QD_BTNMT+Chuong+trinh+XD+tieu+chuan+quy+chuan+2014-2015.PDF
12/6/2017 1:48 AM 32915 53-2017-tt-btnmt.PDF
8/20/2015 5:00 AM 358125 530-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 5:08 AM 226344 535-QĐ-BTNMT.PDF
3/24/2016 10:34 PM 51760 542-qd-btnmt.PDF
12/25/2016 6:21 AM 56179 5443-btnmt-kttvbdkh Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Thể tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 6:25 AM 44273 5444-btnmt-kttvbdkh Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 6:27 AM 38805 5445-btnmt-kttvbdkh Trả lời chất vấn của ĐBQH Ngô Đức Mạnh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:08 AM 55287 5446-btnmt-kttvbdkh Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thái Học tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:10 AM 68193 5451-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Hoàng Văn Cường tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:12 AM 55781 5452-btnmt-tnn Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Phương tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:13 AM 73891 5453-btnmt-tnn Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Hiển tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:15 AM 68143 5454-btnmt-tnn Trả lời chất vấn của ĐBQH Phùng Văn Hùng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:16 AM 45711 5456-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:17 AM 75920 5457-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Hằng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:19 AM 51419 5458-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Ma Thị Thúy tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:21 AM 33764 5459-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Thái Trường Giang tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:38 AM 47743 5461-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Đình Cúc tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:43 AM 55256 5462-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Hoàng Thanh Tùng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:44 AM 36119 5463-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Cao Văn Trọng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:45 AM 39805 5464-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:47 AM 59538 5465-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:48 AM 72577 5466-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:49 AM 47159 5467-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Chiến tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:50 AM 58647 5468-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:51 AM 56861 5469-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:53 AM 63265 5470-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:54 AM 39780 5471-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Dương Trung Quốc tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:56 AM 51467 5472-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:57 AM 49550 5473-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Bùi Thanh Tùng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 7:58 AM 39496 5474-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Văn Quý tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:01 AM 86809 5475-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Hà Sỹ Đồng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:02 AM 110366 5476-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Ngô Sách Thực tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:03 AM 64119 5477-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Sơn tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:05 AM 92755 5478-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:07 AM 114530 5479-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:08 AM 68298 5480-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Ngô Trung Thành tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:09 AM 51881 5481-btnmt-dcks Trả lời chất vấn của ĐBQH Ngọ Duy Hiểu tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:10 AM 44484 5482-btnmt-tccb Trả lời chất vấn của ĐBQH Tạ Văn Hạ tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:12 AM 51043 5483-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Ngô Thị Minh tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:13 AM 40553 5486-btnmt-tcqldd Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Lan tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:09 AM 37432 5498-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:10 AM 107066 5499-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
5/22/2015 6:33 AM 243328 55-QD-BTNMT.PDF
12/25/2016 8:26 AM 129090 5500-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Phùng Đức Tiến tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:26 AM 60357 5502-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Phùng Đức Tiến tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:27 AM 40167 5503-btnmt-vp Trả lời chất vấn của ĐBQH Trương Minh Hoàng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:29 AM 59672 5504-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:28 AM 49557 5505-btnmt-tccb Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Anh Trí tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:27 AM 40153 5506-btnmt-tcmt Trả lời chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
12/25/2016 8:26 AM 57376 5516-BTNMT-TCQLDD Trả lời chất vấn của ĐBQH K' Nhiễu tại Hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.PDF
8/20/2015 5:11 AM 806933 554-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 5:14 AM 439172 556-BTNMT-VP.PDF
8/20/2015 5:18 AM 1154179 556-QD-BTNMT.PDF
10/28/2014 4:46 AM 1676209 56-2014-TT-BTNMT.pdf
1/15/2016 7:30 AM 55012 56-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 5:21 AM 849069 563-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 5:24 AM 1708080 565-QD-BTNMT.PDF
2/27/2018 3:38 PM 1011795 566-QĐ-BTNMT Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.pdf
8/20/2015 5:27 AM 1096532 568-QD-BTNMT.PDF
11/17/2014 12:09 PM 520907 57-2014-TT-BTNMT.pdf
9/2/2015 12:05 AM 1898143 57-BC-BTNMT tình hình tiếp công dân.PDF
4/5/2016 1:31 AM 117982 570-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 5:30 AM 1140170 571-QĐ-BTNMT.PDF
4/5/2016 1:33 AM 46561 572-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 5:37 AM 889879 575-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 5:40 AM 228459 576-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 5:42 AM 247514 577-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 5:44 AM 214642 578-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 5:46 AM 1815874 579-BTNMT-PC.PDF
9/2/2015 12:01 AM 4540769 58-BC-BTNMT đất nông lâm trường.PDF
8/20/2015 5:49 AM 1317376 580-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 6:43 AM 172756 582-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 6:45 AM 167063 583-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 6:47 AM 606137 584-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 6:49 AM 548829 585-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 9:47 AM 179710 585-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 6:51 AM 852099 586-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 9:53 AM 194136 586-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 6:55 AM 595873 587-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 10:00 AM 178126 587-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 6:56 AM 301159 588-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 10:02 AM 178739 588-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 6:59 AM 511855 589-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 10:05 AM 191732 589-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 7:01 AM 395355 590-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:06 AM 361711 591-BTNMT-PC.PDF
10/17/2015 4:39 AM 979535 591-QD-BTNMT.PDF
8/20/2015 7:08 AM 1004404 592-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:10 AM 359976 593-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:15 AM 2419418 594-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:16 AM 569079 595-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:18 AM 1083120 597-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:20 AM 275697 598-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:22 AM 893057 599-BTNMT-PC.PDF
3/15/2018 11:43 AM 1360243 599-qd-btnmt Ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.pdf
7/9/2015 5:28 AM 145408 6. Chi thi cua Bo truong XD KH&DTNS NN - 2016.doc
8/20/2015 7:23 AM 1305436 600-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:25 AM 187715 601-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:27 AM 3758395 602-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:29 AM 1453308 603-BTNMT-PC.PDF
4/5/2016 1:34 AM 37790 603-qd-btnmt.PDF
8/20/2015 7:31 AM 632177 604-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 11:42 PM 162358 605-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:35 AM 1074964 606-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 10:08 AM 185927 606-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 7:38 AM 274214 607-BTNMT-PC.PDF
8/20/2015 7:40 AM 275659 608-BTNMT-PC.PDF
3/2/2018 10:10 AM 201030 608-qd-btnmt_Signed.pdf
8/20/2015 5:54 AM 463621 609-QĐ-BTNMT.PDF
3/2/2018 10:11 AM 195175 628-qd-btnmt_Signed.pdf
10/19/2015 11:58 PM 3805490 64-BC-BTNMT.PDF
10/22/2014 1:27 PM 792340 64-QD-BTNMT.pdf
12/7/2017 12:37 AM 54265 6587-btnmt-bdkh Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 120.PDF
8/20/2015 6:01 AM 984781 677-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:04 AM 482960 678-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:08 AM 720379 679-QĐ-BTNMT.PDF
4/9/2018 5:32 PM 1498702 68-QĐ-BTNMT.pdf
7/22/2015 12:11 AM 2953431 68-TB-BTNMT.pdf
10/25/2014 4:03 AM 4746688 68-TTr-BTNMT.PDF
1/15/2020 9:38 AM 821486 6825-btnmt-tcqldd_Signed chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.pdf
10/20/2015 4:49 AM 3107854 687-QĐ-BTNMT.PDF
3/12/2018 2:50 PM 140265 689-QĐ-BTNMT.pdf
10/20/2015 12:02 AM 21279861 69-BC-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:27 AM 568288 69-QD-BTNMT.PDF
10/25/2014 4:04 AM 2388340 69-TTr-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:11 AM 774733 690-QĐ-BTNMT.PDF
3/12/2018 5:01 PM 173329 691-QĐ-BTNMT.pdf
8/20/2015 6:14 AM 620772 692-QĐ-BTNMT.PDF
8/20/2015 6:17 AM 1812935 693-QĐ-BTNMT.PDF
3/12/2018 5:05 PM 125772 694-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:06 PM 119222 695-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:08 PM 155527 696-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:09 PM 170705 697-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:11 PM 239660 699-QĐ-BTNMT.pdf
10/20/2015 12:06 AM 2702689 70-BC-BTNMT.PDF
1/23/2016 2:36 AM 66298 70-QD-BTNMT.PDF
3/12/2018 5:12 PM 172368 700-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:14 PM 172995 701-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn.pdf
3/12/2018 5:16 PM 169942 702-qđ-btnmt.pdf
5/26/2017 5:39 AM 334253 705-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
3/12/2018 5:18 PM 118266 706-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:19 PM 132182 707-QĐ-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:21 PM 148774 708-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn.pdf
3/12/2018 5:23 PM 105532 709-QĐ-BTNMT.pdf
10/28/2014 4:57 AM 1330904 71-TTR-BTNMT.pdf
3/12/2018 5:24 PM 175225 710-QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn.pdf
10/17/2015 4:41 AM 551909 711-QĐ-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:42 AM 537066 715-QD-BTNMT.PDF
8/10/2015 1:50 PM 1356020 73-TB-BTNMT.pdf
3/21/2018 9:43 AM 74297 736-QĐ-BTNMT Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ TNMT.pdf
10/17/2015 4:44 AM 679914 739-QĐ-BTNMT.PDF
8/10/2015 1:52 PM 961244 74-TB-BTNMT.pdf
10/17/2015 4:45 AM 449090 760-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 4:47 AM 490269 761-QD-BTNMT.PDF
8/10/2015 1:55 PM 1531000 77-TB-BTNMT.pdf
3/21/2018 9:41 AM 205129 789-QĐ-BTNMT.pdf
12/25/2016 6:32 AM 59212 790-qd-btnmt.PDF
4/17/2015 11:38 PM 559415 804-QD-BTNMT.PDF
5/5/2016 8:02 AM 501136 81-qd-btnmt -CTrinh XDVBQPPL 2016.PDF
4/2/2018 5:31 PM 1684417 828-qđ-btnmt_Signed.pdf
3/21/2018 9:48 AM 329992 829-qđ-btnmt Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ TNMT.pdf
3/21/2018 9:44 AM 150608 838-qđ-btnmt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước.pdf
1/15/2020 10:04 AM 832188 84-qd-btnmt_Signed về việc tặng Bằng khen chuyên đề năm 2019.pdf
4/12/2018 6:07 PM 5635430 872.pdf
6/3/2016 11:49 PM 44273 890-qd-btnmt.PDF
6/3/2016 11:52 PM 39307 891-qd-btnmt.PDF
6/15/2016 11:48 PM 81046 892-qd-btnmt.PDF
6/3/2016 11:56 PM 61254 897-qd-btnmt.PDF
6/15/2016 11:54 PM 41243 898-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 4:50 AM 6649447 899-QD-BTNMT.PDF
3/21/2018 9:46 AM 83943 903-QD-BTNMT Ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC.pdf
10/17/2015 5:08 AM 373120 903-QD-BTNMT.PDF
4/18/2015 6:25 AM 275313 918-QD-BTNMT Kiện toàn BBT CTTĐT.PDF
10/17/2015 5:11 AM 1244514 920-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 5:13 AM 605052 924-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:10 AM 48539 931-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 5:18 AM 3829093 932-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:12 AM 94634 940-qd-btnmt.PDF
4/5/2016 1:37 AM 69242 956-btnmt-tnn.PDF
10/17/2015 5:21 AM 624780 960-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 5:24 AM 2706472 965-QD-BTNMT.PDF
4/2/2018 5:35 PM 268369 974-QĐ-BTNMT_Signed.pdf
6/4/2016 12:14 AM 154057 976-qd-btnmt.PDF
10/17/2015 5:26 AM 728964 977-QD-BTNMT.PDF
10/17/2015 5:28 AM 381055 978-QD-BTNMT.PDF
6/4/2016 12:16 AM 94502 985-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:17 AM 96517 986-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 12:00 AM 31476 990-qd-btnmt.PDF
6/16/2016 12:22 AM 66656 991-qd-btnmt.PDF
6/4/2016 12:19 AM 49169 994-qd-btnmt.PDF
11/19/2015 1:20 AM 145920 catvanban_1265267000.doc
11/11/2014 6:47 AM 61587 Cong van 4900 thuc hien CTCT QCLV.PDF
4/7/2016 6:58 AM 4819053 CT__TTHC.zip
4/22/2016 11:34 PM 275333 CV_1356_(15-4-2016)_y kien chi dao cua Bo truong ve thong tin boi tron so do (1).pdf
11/19/2015 1:20 AM 99840 huong dan sd 1.2.doc
11/19/2015 1:20 AM 435200 Huong dan xay dung nong thon moi2942011_94858.doc
1/14/2019 5:06 PM 780763 KE HOACH HANH DONG THUC HIEN NQTW7 (1).pdf
5/11/2013 5:54 AM 30720 Nghi 1h.doc
5/14/2013 1:10 AM 927869 note vukehoach.docx
11/19/2015 1:20 AM 615 open.gif
11/19/2015 1:20 AM 179712 QCVN 1_ 2009_BKHCN.doc
7/14/2017 1:42 AM 335236 QD 1368-Quy che nghi huu CC,VC Bo.PDF
9/30/2016 6:16 AM 2397544 QD 1397 - Giai Cuoc thi bao chi.pdf
5/23/2018 10:00 PM 1064737 QD thanh lap ban chi dao.pdf
8/15/2019 3:12 PM 955275 Quyet dinh 1758.pdf
10/29/2014 3:47 AM 5179392 Quyet dinh 1839 ngay 27.8.2014.doc
10/25/2017 5:05 AM 765650 QĐ-2505.pdf
10/25/2017 5:07 AM 622832 QĐ-2507.pdf
5/11/2013 5:52 AM 3476992 S1.7.1.12.1_Tailieuhuongdancaidat.v1.0.0.0.doc
12/8/2017 1:50 AM 2386960 Sao NQ 28-BCSĐ_Signed.pdf
12/1/2014 3:10 AM 101376 TB_138_(25-11-2014)_KL cua Bo truong hop giao ban thang 11-2014.doc
4/25/2015 10:20 PM 55296 TB_33_(16-4-2015)_KL cua Thu truong Nguyen Thi Phuong Hoa tai cuoc hop Ban bien tap Cong TTDT_final.doc
8/6/2015 3:21 AM 90624 TB_75_(30-7-2015)_Ket luan cua BT tai Hoi nghi quan ly nha nuoc ve TN&MT.doc
8/12/2015 5:27 AM 1149141 Thong tu 36_2015_TT-BTNMT_(30-6-2015)_ve quan ly chat thai nguy hai.PDF
6/11/2015 7:56 AM 1059356 Thong tu_27_2015_TT-BTNMT_(29-6-2015).PDF
5/30/2017 7:17 AM 63479 Trung tam Quy hoach TNN_1268-QĐ-BTNMT.PDF
5/9/2015 12:27 PM 8553451 TT18 - KNC 2015.pdf
5/31/2017 6:22 AM 54524 Van phong Bo_1188-QĐ-BTNMT.PDF
5/12/2016 11:06 PM 400 vssver2.scc
5/30/2017 7:16 AM 52585 Vu KH-CN_1286-QĐ-BTNMT.PDF
5/31/2017 6:25 AM 94088 Vu KH-TC_1288-QĐ-BTNMT.PDF
11/19/2015 1:20 AM 21970 Yeu_cau_chi_tiet_dich_vu_web_Bao_cao_thong_ke_v0.1.0_20121113.docx